Tschou zäme, mir si Gitter u hie chunnt baud üsi Website.
Dir chöit üs aber o scho fang über info@gitter.band erreiche oder mau uf Instagram bi gitter.band vrbiluege.